Zodpovední za svoju profesijnú budúcnosť.

Ponúkame praktickú kariérnu diagnostiku a poradenstvo pre identifikovanie najpriaznivejšej kariéry, ktorá sa najviac zhoduje s vašou osobnosťou – potenciálom, talentom, hodnotami a potrebami a zároveň zohľadňuje možnosti a perspektívy profesijného uplatnenia, ktoré sú ovplyvňované realitou trhu.

Ponúkame detailnú hĺbkovú analýzu s kvantifikovateľnými výstupnými dátami, ktoré majú významný vplyv na kariérnu prax. Súvislosť medzi spokojnosťou so štúdiom, prácou a pracovnými výsledkami je veľmi dôležitým spoločenským a individuálnym faktorom. Tieto výsledky vám umožňia eliminovať riziko chybných kariérnych rozhodnutí alebo predčasného „vyhorenia“ a zároveň zvyšujú pravdepodobnosť spokojnosti so svojou profesijnou voľbou.

Pracovné pozície a požiadavky na ne sú v súčasnosti ďaleko komplexnejšie než tomu bolo v minulosti. Vznikajú mnohé študijné a pracovné alternatívy, na ktoré doposiaľ prežívajúce záujmové dotazníky a bežné psychologické merania ani zďaleka nepostačujú. Jednoducho neodrážajú široké spektrum nových povolaní, ktoré na súčasnom trhu existujú a už vôbec nie kompetencie, ktoré sú pre ich výkon v praxi potrebné.

Kombinujeme psychologické a personálne vzdelanie a 15-ročnú prax v personálnej diagnostike s jedinečnou schopnosťou detailnej analýzy vašich schopností a predpokladov a ich preklopenie do sveta reálnych povolaní.

Ušetríme vám
hľadanie a omyly
pri výbere povolania
Nájdeme pre vás
najvhodnejšiu profesiu
Príďte k nám a získajte
istotu pri výbere
svojho povolania!